Protiv požarna zaštita PPZ

i obuka zaposlenih iz protivpožarne zaštite

Steel Security DN021 nudi usluge protivpožarne zaštite PPZ, servis protivpožarnih aparata i hidranata, kao i izradu plana zaštite od požara i drugih normativnih akata iz oblasti ZOP-a (zaštita od požara). Ono što Steel Security DN021 izdvaja od drugih agencija jeste obuka zaposlenih iz protivpožarne zaštite. 

Vršimo instaliranje kompletnog sistema za PPZ objekta, prema postojećoj projektnoj dokumentaciji ili u dogovoru sa vama i u skladu sa vašim potrebama. Nakon izrade kompletnog sistema protivpožarne zaštite objekta, radi se projektna dokumentacija sa preciznom šemom instalacije i svih elemenata sistema kao faktičko stanje izvršenih radova.

Steel Security DN021 prihvata odgovornost za imovinu koju čuva i odgovara za štetu koja nastane neposrednom krivicom ili propustom svog radnika.

Projektovanjem protivpožarnog sistema za automatsku dojavu i gašenje požara, može da se lokalizuje požar u ranoj fazi, obavi evakuacija i izbegnu ljudske žrtve. Uz izradu pravila zaštite od požara dobijate i dokument  sa kompletnim opisom objekta (tehnoloških procesa), merama koje treba preduzeti i čega se treba pridržavati da ne bi došlo do neželjenih posledica u slučaju požara i eksplozije.

Izrađujemo plan evakuacije i uputstava za postupanje u slučaju požara po članu 40. Stav 1. Zakona o zaštiti od požara. U izradu plana spada skiciranje svih prostorija unutar objekta i njihovo ucrtavanje u plan. Proračun vremena potrebnog za evakuaciju svih osoba iz prostorija objekta i propisivanje maksimalnog broja osoba koje mogu boraviti u njemu, obeležavanje puteva evakuacije kao i evakuacionih izlaza, aparata za gašenje požara, hidranata kao i ručnih javljača na konkretnom objektu.

Kao odgovorni za vođenje protivpožarne zaštite – PPZ dužni smo da:

 • Vodimo računa o redovnom servisu protivpožarnih aparata, hidranata i dostavljamo stručne izveštaje o istom;
 • Organizujemo i sami preduzimamo sve potrebne preventivne mere sa aspekta zaštite od požara;
 • Se staramo o sprovođenju i primeni mera zaštite od požara koje su utvrđene zakonom, drugim propisima, pravilima, kao i drugim aktima;
 • Usaglašavamo rad Pravnog lica sa propisima iz oblasti zaštite od požara;
 • Učestvujemo u izradi predloga opštih akata, programa i planova zaštite od požara, programa osnovne obuke radnika i slično, a posle brinemo o njihovoj primeni;
 • Samostalno ili u saradnji, vršimo obuku svih zaposlenih u vezi sa opasnostima koje im prete od požara;
 • Vršimo zamenu i povlačenje dotrajalih, zastarelih, neupotrebljivih aparata i opreme za gašenje požara tokom godine, a na njihova mesta postavljamo novu i savremeniju PP opremu i sredstva;
 • Obezbedimo da svi zaposleni radnici budu upoznati sa opasnostima koje im prete od požara i eksplozije na radnom mestu;
 • Sarađujemo sa nadležnim inspekcijskim i drugim organima za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova;
 • Dajemo predloge u cilju efikasnijeg otklanjanja uočenih nedostataka, kao i u cilju unapređenja postojećeg stanja zaštite od požara;
 • U slučaju otkrivanja određenih nepravilnosti i nedostataka zbog kojih postoji neposredna opasnost od izbijanja požara ili eksplozije, zabranimo rad do otklanjanja istog nedostatka;
 • U slučaju izbijanja požara, ako smo na vreme obavešteni i prisutni, do dolaska profesionalne vatrogasne brigade, neposredno organizujemo ljudstvo, rukovodimo i komandujemo akcijom gašenja, evakuacije i spašavanja ljudi i imovine;
 • Jednom mesečno, putem mesečnog izveštaja, a po potrebi i češće, izveštavamo direktora o svim uočenim pojavama, promenama, nedostacima i problemima iz oblasti zaštite od požara i predlažemo konkretne mere za uklanjanje ovih uočenih nedostataka.

Besplatan upit
za saradnju

Dodatne usluge

Potrebne su Vam dodatne usluge naše agencije - kontaktirajte nas

Obuka za licencu

Fizička i pravna lica

Steel Security DN021 organizuje stručnu obuku za izradu dokumenata procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja.

Fizičko obezbeđenje

Zaštita imovine i lica

Svim našim klijentima pružamo uslugu fizičko-tehničkog obezbeđenja sa naoružanim ili nenaoružanim izvršiocima. Svi zaposleni su licencirani od strane MUP-a Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju.