Plan zaštite od udesa

kao sastavni deo Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama

Plan zaštite od udesa izrađuje se u skladu s važećim Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (Sl. Glasnik RS br. 87/2018), Pravilnikom o vrstama i količinama opasnih materija, objektima i drugim kriterijumima (Sl. Glasnik RS br. 48/2016), Pravilnikom o načinu izrade i sadržaju plana zaštite od udesa (Sl. Glasnik RS br. 82/2012) i Pravilnikom o sadržaju informacija o opasnostima, merama i postupcima u slučaju udesa (Sl. Glasnik RS br. 18/2012).

Izrada Plana zaštite od udesa poverena je pravnim licima koja imaju Ovlašćenje za izradu Plana zaštite od udesa. Plan zaštite od udesa je sastavni deo Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. Izradu planova vrši lice sa licencom za procenu rizika u vanrednim situacijama.
Plan zaštite od udesa dužni su da sačine privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici uzimajući u obzir delatnost kojom se bave, vrstu i količinu opasnih materija i objekte koje koriste.

Takođe, Plan zaštite od udesa moraju da sačine i Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici:
• koji obavljaju aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna jedna ili više opasnih materija u propisanim količinama i

• koje upravlja objektima specifične delatnosti sa aspekta povišenog rizika po život i zdravlje ljudi od nesreća i terorističkih aktivnosti. Dužni su da preduzmu sve neophodne mere za sprečavanje udesa i ograničavanje uticaja tog udesa, po život i zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Subjekti koji su u obavezi da izrade plan zaštite od udesa u odnosu na sadržaj opasnih materija, definisani su Pravilnikom o listi opasnih materija i njihovim količinama i objektima.
 
Subjekti koji su u obavezi da izrade plan zaštite od udesa sa aspekta povišenog rizika po život i zdravlje ljudi od nesreća i terorističkih aktivnosti definisani su Listom objekata ugroženih sa aspekta terorističkih napada, koja je sastavni deo podzakonskog akta koji uređuje listu opasnih materija, njihove količine i objekte, u zavisnosti od kapaciteta, i Pravilnikom o načinu izrade i sadržaju plana zaštite od udesa, čime su  obuhvaćeni:

• objekti organa državne uprave Republike Srbije, Autonomne Pokrajine, grada i jedinica lokalne samouprave;
• sportski objekti: dvorane, sportski centri (5.000 ljudi i više), stadioni (20.000 ljudi i više);
• objekti za proizvodnju i preradu vode;
• tržni centri otvorenog i zatvorenog tipa (10.000 m² i više);
• kliničko - bolnički centri;
• objekti saobraćajne infrastrukture: železničke i autobuske stanice (za grad od 50.000 stanovnika i više);
• aerodromi za prevoz putnika;
• objekti za održavanje kulturnih i drugih manifestacija (4.000 i više);
• hidroelektrane (kapacitet 50mw i više);
• Institut za virusologiju i imunologiju „Torlak” ;
• Radio televizija Srbije, Radio televizija Vojvodina, Radio televizije sa nacionalnom frekvencijom.
   
Izrada Plana zaštite od udesa podrazumeva:
 1. procenu opasnosti;
 2. mere odgovora na udes:
                • aktiviranje organa i struktura za reagovanje u slučaju udesa,
                • mere zaštite i spasavanja,
                • mere otklanjanja posledica udesa,
 3. informisanje javnosti.


Sastavni deo plana zaštite od udesa su i: grafički deo plana, prateća dokumenta i evidencija o udesima.

Planovi zaštite od udesa privrednog društva i drugog pravnog lica, saglasno zakonu koji uređuje vanredne situacije, usklađuju se sa planom zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama nadležnih organa jedinica lokalne samouprave, organa Autonomne Pokrajine i organa Republike Srbije.

Privredno društvo i drugo pravno lice (subjekti) koje obavlja aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna jedna ili više opasnih supstanci u propisanim količinama, dužno je da preduzme sve neophodne mere za sprečavanje udesa i ograničavanje uticaja udesa na život i zdravlje ljudi, ekonomiju, ekologiju i društvenu stabilnost i životnu sredinu, u skladu sa zakonom. Navedeni subjekti su dužni da izrade i Ministarstvu dostave na saglasnost Plan zaštite od udesa, kao i da u skladu sa Planom preduzmu mere za sprečavanje udesa i ograničavanje uticaja udesa i posledica na život i zdravlje ljudi, ekonomiju i ekologiju, društvenu stabilnost i životnu sredinu.

Navedni subjekti su dužni da ažuriraju Plan zaštite od udesa prilikom organizacione promene, formiranja novog postrojenja ili izgradnje novog objekta i prilikom modifikacije postrojenja, promene količine, prirode i fizičkog oblika opasnih supstanci, promene postupka u načinu korišćenja opasnih supstanci ili drugih promena koje mogu uticati na mogućnost nastanka udesa. Najkasnije tri meseca od nastale promene, ažurirani Plan zaštite od udesa dostavljaju Ministarstvu na saglasnost.

Navedeni subjekti su dužni da vrše testiranje Plana zaštite od udesa najmanje jedanput u periodu od tri godine i da po potrebi ažuriraju Plan zaštite od udesa na osnovu rezultata testiranja.

Plan zaštite od udesa i druga dokumenta za SEVESO operatere višeg i/ili nižeg reda, izrađuju se u skladu s propisima iz oblasti zaštite životne sredine.


Eksterni plan zaštite od velikog udesa se izrađuje u cilju:

• Ograničavanja i kontrole incidenata na takav način da se efekti svedu na najmanju meru i da se ograniči šteta po ljudsko zdravlje, životnu sredinu i imovinu, 
• Sprovođenja neophodnih mera radi zaštite zdravlja ljudi i životne sredine od efekata velikog udesa, 
• Prenošenje neophodnih informacija javnosti i relevantnim nadležnim službama ili organima u oblasti u kojoj se SEVESO kompleks višeg reda nalazi, 
• Obezbeđivanja povratka u pređašnje stanje i čišćenja životne sredine nakon velikog udesa.


 Eksterni plan zaštite od velikog udesa obavezno sadrži sledeće podatke:

• Imena ili dužnosti lica ovlašćenih za pokretanje postupaka za slučaj vanrednih situacija, kao i lica ovlašćenih za vođenje i koordinaciju aktivnosti ublažavanja posledica izvan SEVESO kompleksa, 
• Način primanja ranog upozorenja o incidentima i postupke upozoravanja i pozivanja pomoći, 
• Koordinaciju sredstava neophodnih za sprovođenje eksternog plana zaštite od velikog udesa, 
• Način pružanja pomoći pri akciji ublažavanja posledica na SEVESO kompleksu. 
• Način ublažavanja posledica van SEVESO kompleksa, uključujući i odgovor na scenario najgoreg mogućeg udesa definisan u Izveštaju o bezbednosti, kao i razmatranje mogućih domino efekata, uključujući i one koji imaju uticaje na životnu sredinu, 
• Sistem i postupak obaveštavanja javnosti, susednih SEVESO kompleksa ili postrojenja koja nisu SEVESO kompleksi, o specifičnim informacijama o udesu i obrascima ponašanja koje bi trebalo usvojiti, 
• Sistem i postupak obaveštavanja nadležnih službi drugih država u slučaju velikog udesa s mogućim prekograničnim posledicama.

Besplatan upit
za saradnju

Dodatne usluge

Potrebne su Vam dodatne usluge naše agencije - kontaktirajte nas

Obuka za licencu

Fizička i pravna lica

Steel Security DN021 organizuje stručnu obuku za izradu dokumenata procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja.

Fizičko obezbeđenje

Zaštita imovine i lica

Svim našim klijentima pružamo uslugu fizičko-tehničkog obezbeđenja sa naoružanim ili nenaoružanim izvršiocima. Svi zaposleni su licencirani od strane MUP-a Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju.