Plan zaštite i spasavanja

u vanrednim situacijama

Plan zaštite i spasavanja su dužni da izrade i donesu svi subjekti koji imaju obavezu izrade Procene rizika od katastrofa.

Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama izrađuje se u skladu s važećim Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (Sl. Glasnik RS, br. 87/2018) i Uputstvom o metodologiji za izradu procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama (Sl. Glasnik RS, br.18/2017).

Planom zaštite i spasavanja se planiraju mere i aktivnosti za sprečavanje i umanjenje posledica katastrofa, snage i sredstva subjekata sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama, njihovo organizovano i koordinirano angažovanje i delovanje u vanrednim situacijama u cilju zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i obezbeđenja osnovnih uslova za život.
 
Plan zaštite i spasavanja izrađuje se na osnovu Procene rizika od katastrofa i usvaja najkasnije 90 dana nakon usvajanja Procene rizika od katastrofa, a redovno se usklađuje sa izmenama Procene rizika.

Izrada Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama

•  pripravnost – spremnost za vanredne situacije;
•  mobilizacija – aktiviranje u slučaju neposredne opasnosti ili nastanka vanredne situacije;
•  zaštita i spasavanje po vrstama opasnosti;
•  mere i zadaci civilne zaštite;
•  osmatranje, rano upozoravanje i uzbunjivanje;
•  upotreba snaga zaštite i spasavanja;
•  ublažavanje i otklanjanje posledica;
•  informisanje javnosti.

Plan zaštite i spasavanja se periodično ažurira u skladu sa potrebama i novim okolnostima, u celini se ponovo izrađuje i donosi svake treće godine, a ukoliko su se okolnosti u značajnoj meri promenile i ranije u skladu sa Procenom rizika od katastrofa. 

Plan zaštite i spasavanja izrađuje pravno lice koje ima ovlašćenje za izradu PLANA izdatu od strane MUP-a Republike Srbije.


Kaznene odredbe zakona:

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

  • ne izradi, donese, odnosno ažurira plan zaštite i spasavanja (član 17. stav 7);

 

Besplatan upit
za saradnju

Dodatne usluge

Potrebne su Vam dodatne usluge naše agencije - kontaktirajte nas

Obuka za licencu

Fizička i pravna lica

Steel Security DN021 organizuje stručnu obuku za izradu dokumenata procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja.

Fizičko obezbeđenje

Zaštita imovine i lica

Svim našim klijentima pružamo uslugu fizičko-tehničkog obezbeđenja sa naoružanim ili nenaoružanim izvršiocima. Svi zaposleni su licencirani od strane MUP-a Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju.