Procena rizika od katastrofa

vrsta, karakter i poreklo pojedinih rizika

Procenom rizika od katastrofa identifikuju se vrsta, karakter i poreklo pojedinih rizika od nastupanja katastrofa, stepen ugroženosti, faktori koji ih uzrokuju ili uvećavaju stepen moguće opasnosti, posledice koje mogu nastupiti po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, materijalna i kulturna dobra, obavljanje javnih službi i privrednih delatnosti, kao i druge pretpostavke od značaja za odvijanje uobičajenih životnih, ekonomskih i socijalnih aktivnosti.

Katastrofa je naziv odnosno izraz za potencijalno mogući gubitak života, povrede i štete nastale u određenom vremenskom periodu. Ne postoji ništa prirodno u katastrofama, kako često čujemo u javnosti, niti postoje prirodne katastrofe. Prirodni su vremenski uslovi koji zbog nepripremljenosti, nedostatka znanja i velike ranjivosti na rizike i opasnosti, te vremenske nepogode pretvara u katastrofe u kojima ljudi gube živote i svoja materijalna dobra. Kako bi umanjili rizike, svaka osoba treba da zna potencijalne opasnosti tog područja, da se upozna sa svojim kapacitetima i razmotri koji su potencijalni rizici.

U skladu sa članovima 15., 16. i 17. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) Steel Security DN021 - izrađuje:
1. Procenu rizika od katastrofa
2. Plan zaštite i spasavanja
3. Plan smanjenja rizika od katastrofa

Elementarne nepogode nisu česte, ali ih ne smemo skroz zapostaviti. U Srbiji je uvedena obaveza izrade procene rizika od katastrofa i predviđeno je da svi pravni subjekti u državi definišu i pripreme sopstvene kapacitete u cilju zaštite ljudi, imovine i poslovanja u periodima kada se desi ostvarenje pretnje ili vanredna situacija, odnosno  da izrade plan zaštite i spasavanja - plan smanjenja rizika od katastrofa.

Da bi se zaštitili od elementarnih nepogoda i drugih nesreća neophodno je da se prvenstveno obavi adekvatna procena rizika od katastrofa, a nakon toga donese plan zaštite i plan - smanjenja rizika od katastrofa.
     
Procena rizika od katastrofa, u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vandrednim situacijama (Sl. Glasnik RS br. 87/2018) je obavezna za  Republiku Srbiju, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, subjektе od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje (izuzev saveza, klubova i udruženja), privredna društva, zdravstvene ustanove (izuzev apoteka), predškolske i školske ustanove i fakultetе, za sve objekte u kojima borave deca, odnosno objekte u kojima se odvija nastava, ustanove socijalne zaštite u kojima borave korisnici, kao i pravna lica koja upravljaju poslovnim, trgovačkim, sportskim, ugostiteljskim i smeštajnim objektima i objektima za razonodu kapaciteta više od 100 lica, a ako su objekti namenjeni za boravak dece do 14 godina, nezavisno od kapaciteta.

Privredna društva i druga pravna lica koja u svom sastavu imaju organizacione celine čiji su kapaciteti, obim i značaj delatnosti od posebnog značaja za privredu Republike Srbije iz oblasti energetike, telekomunikacija, rudarstva i saobraćaja, moraju izraditi Procenu rizika i za te organizacione celine.

Ostala privredna društva i druga pravna lica koja nisu decidno određena u Zakonu izrađuju svoju procenu rizika od katastrofa na osnovu preporuke Štaba za vanredne situacije jedinice lokalne samouprave, zasnovane na proceni rizika od katastrofa jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalaze.

Izrada Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja poverena je pravnim licima koja imaju Ovlašćenje za njihovu izradu.

Procena rizika od katastrofa se periodično ažurira u skladu sa potrebama i novim okolnostima. U celini se ponovo izrađuje i donosi na svake tri godine, a ukoliko su se okolnosti u značajnoj meri promenile i ranije, odnosno ukoliko se pojavio novi rizik ili se postojeći rizik povećao ili smanjio.

Procena ima za cilj da se na osnovu nje prepoznaju, definišu i analiziraju sva pitanja u vezi sa postojećim stanjem, opasnostima, efektima posledica, tretmanom rizika i odgovorima zajednice na pojavu prirodnih i drugih nesreća, i to:

• Opis i stanje štićenih vrednosti,
 
• Rizici i uzroci koji mogu dovesti do nesreća, 

• Posledice koje mogu nastati usled pojava opasnosti, 

• Utvrđivanje odgovarajuće organizacije i sprovođenja mera prevencije, 

• Procena potreba i mogućnosti u obezbeđenju ljudskih i materijalnih potencijala.

Procena rizika od katastrofa sadrži:

• Uvod
• Opšti deo 
• Poseban deo
• Zaključak

STEEL Security DN021 u svom sastavu ima zaposlena stručna lica specijalizovana i licencirana od strane MUP-a za izradu procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja. Naš stručni tim ima mogućnost da na poziv klijenta u najkraćem roku obavi pripremne analize, prikupi neophodne podatke i pristupi izradi procene rizika od katastrofa i planovima zaštite i spasavanja, kao i plana od udesa.


 Smanjenje rizika od katastrofa podrazumeva:

  1. precizno identifikovanje, redovnu procenu i praćenje rizika od katastrofa radi njihove kontrole;
  2. smanjenje dejstva faktora koji uzrokuju ili uvećavaju rizike od katastrofa putem odgovornog i odgovarajućeg upravljanja životnom sredinom, zemljištem, vodama i drugim prirodnim resursima, planskog korišćenja zemljišta i preduzimanjem odgovarajućih tehničkih i drugih mera;
  3. ublažavanje štetnih posledica na osnovu što potpunijeg razumevanja rizika od njih, planiranja njihovog sprečavanja i povećanja spremnosti za reagovanje i efikasan odgovor;
  4. obnovu nakon katastrofe u skladu sa načelom izgradnje boljeg sistema, koji će infrastrukturu i društvo u celini učiniti otpornijim na buduće katastrofe;
  5. investiranje u prevenciju i smanjenje rizika od katastrofa kroz podsticanje javnog i privatnog ulaganja i preduzimanja strukturnih i nestrukturnih mera;
  6. izgradnju kulture bezbednosti i otpornosti pojedinaca i zajednice na katastrofe;
  7. intenzivnu međusobnu saradnju svih nadležnih institucija na svim nivoima vlasti, kao i partnerstvo sa privatnim i javnim preduzećima, drugim pravnim licima, preduzetnicima, organizacijama civilnog društva i svim zainteresovanim građanima koji mogu pružiti doprinos smanjenju rizika od katastrofa;
  8. uspostavljanje preciznih procedura za razmenu informacija i iskustava od značaja za smanjenje rizika i za efikasno pružanje i primanje međunarodne operativne i humanitarne pomoći radi otklanjanja posledica katastrofe i početne obnove pogođenih područja;
  9. praćenje klimatskih promena i prilagođavanje zajednice na očekivane posledice.


Procena rizika od katastrofa je postala zakonska obaveza za privredna društva u skladu sa članom 15.  Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).

Procena rizika od katastrofa se izrađuje u skladu sa važećim Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) i Metodologijom za izradu procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 18/2017).

Kaznene odredbe zakona:

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

  • ne izradi, donese, odnosno ažurira procenu rizika od katastrofa (član 15)

 

Besplatan upit
za saradnju

Dodatne usluge

Potrebne su Vam dodatne usluge naše agencije - kontaktirajte nas

Obuka za licencu

Fizička i pravna lica

Steel Security DN021 organizuje stručnu obuku za izradu dokumenata procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja.

Fizičko obezbeđenje

Zaštita imovine i lica

Svim našim klijentima pružamo uslugu fizičko-tehničkog obezbeđenja sa naoružanim ili nenaoružanim izvršiocima. Svi zaposleni su licencirani od strane MUP-a Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju.