Da li je i zašto važan akt o proceni rizika?

Da li je i zašto važan akt o proceni rizika?

Često nam stižu upiti kada je Akt o proceni rizika u pitanju. Pitate nas da li je važan, ko bi trebao da ga ima i zašto. Zato smo rešili da vam u jednom blog postu damo odgovore na sva ta pitanja. 

U svakom trenutku, budite slobodni da nas kontaktirate ako vam je ova usluga potrebna!

Šta je Akt o proceni rizika?

Prema zakonskoj regulativi, Akt o proceni rizika jeste akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu. 

Dakle, radi se o detaljnom i najvažnijem dokumentu iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu. Akt o proceni rizika izrađuje se u skladu sa Zakonom i Pravilnicima. Imajte na umu i da je specifičan za svako privredno društvo.

Da li je Akt o proceni rizika važan?!

Da. I te kako jeste. Kako bi se definisali rizici i mere za njihovo otklanjanje potrebno je izraditi ovaj Akt. Dalje se prema njemu sagledavaju opasnosti i štetnosti na radnim mestima i u radnoj okolini. 

Ako se pitate kakvi se sve rizici procenjuju, to su pre svega rizik od opštih poslovnih aktivnosti, od požara, elementarnih nepogoda, pravni rizik. Zatim od bezbednosti i zdravlja na radu, eksplozija, rizika po životnu sredinu, neusaglašenosti sa standardima, rizika u oblasti informacionih i telekomunikacionih sistema.

Kad se sagledaju svi nedostaci i eventualne opasnosti, svaki poslodavac je u obavezi da svoje zaposlene obavesti o uslovima u radnom okruženju. Nakon toga, zaposleni su dužni da potpišu obrazac koji predstavlja dokaz da su upoznati sa opisom svog posla, sa svim opasnostima i štetnostima do kojih može doći na radnom mestu ili u njihovom radnom okruženju, kao i o merama koje se sprovode za smanjenje rizika.

Ko bi trebao da ga ima?

U suštini, Akt o proceni rizika bi trebala da ima svaka firma, bez obzira na delatnost kojom se bavi i na broj zaposlenih. 

Pravna lica su u obavezi da Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja ažuriraju periodično, a najmanje jednom u tri godine. Za ne posedovanje i ne ažuriranje su predviđene novčane kazne.

Samo neka od važnih pitanja na koja bi kompanije trebale dati odgovor jesu:
- Koji su osnovni bezbednosni izazovi, rizici i pretnje po kompaniju? Da li su svi rizici bili identifikovani i kako su se oni do sada tretirali?
- Kakva je priroda konkretnih rizika i kako se oni manifestuju u organizaciji?
- Koliko su česta ostvarenja rizika i pretnji i da li je organizacija svesna poslovnih konsekvenci koje oni nose sa sobom?
- Ko su nosioci rizika i pretnji? Ko podržava i pospešuje njihovo ostvarenje, a ko ima preventivnu ulogu?

Detaljnije o ovome možete pročitati ovde.

I zašto?

Nakon cele ove priče, sigurno vam je jasno zašto je Akt o proceni rizika važan.
Ipak, spomenućemo još jednom i da procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja ima zadatak da prepozna svako ugrožavanje ljudi, imovine i procesa poslovanja.

Cilj procene rizika je prevencija neželjenog događaja kroz upravljanje rizicima.

Izradom Akta o proceni rizika možete povećati nivo poslovanja vašeg preduzeća, smanjiti mogućnost za potencijalne materijalne i ljudske gubitke, i na kraju krajeva poboljšati ugled firme.

Sprečite neželjeno ugrožavanje ljudi, imovine i poslovanja i kontaktirajte nas za izradu Akta o proceni rizika!